Přírodní památky

PICT0038 male1Přírodní rezervace Pustá Rudná

Je tvořena suchými a vlhkými loukami na svazích vrcholku Kamenná hůrka ( 734 m.n.m.), který se zvedá severovýchodním směrem od obce Pustá Rudná. Místní louky jsou rozčleněny remízky a kamenitými mezemi. V nejvyšších částech rezervace se jedná o sušší louky tzn. mezofilní, z vrcholku směrem dolů pak svahové louky. Na kamenitých mezích se daří autochtonním dřevinám a na severním prudkém svahu můžeme vidět porosty smrčiny. Na okrajích mezí se daří silně ohroženému druhu rostliny a to lilii cibulkonosné a na okrajích luk roste kriticky ohrožená pětiprstka žežulník a vemeník dvoulistý. V bylinném podrostu pak můžeme rozeznat bažanku vytrvalou, vraní oko čtyřlisté a samorostlík klasnatý. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1989 a zaujímá rozlohu 1,92 hektarů. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 703 až 734 metrů.

 


PICT0041 male1Buk lesní

Tato památná dřevina je přírodním doplňkem pomníku Eduarda Schona Engelsberga, rodáka z Andělské Hory. Strom byl zřejmě zasazen v roce 1881 při odhalení pomníku, není však vyloučeno, že buk je o něco starší a v době odhalení pomníku již byl malým stromem. Můžeme tedy říci, že k roku 2006 má buk minimálně 125 let.

Buk je velice rozšířenou dřevinou a často tvoří velké souvislé plochy - bučiny. Významné jsou také plody buku - bukvice, které obsahují 20% oleje. Používají se jako krmivo pro dobytek a zvěř. V 16. a 18. století se dobytek vháněl do bučin na pastvu. Po první světové válce to bylo zakázáno. Bukvice se začali užívat pro získávání oleje. Byl vhodný jako olej technický, na svícení, ba i k jídlu. Dříve se jím často falšovaly jiné jedlé oleje.

 

 

 


PICT0053 male1Lípa srdčitá

Památný strom "Lípa u kříže pod Anenskou studánkou", vyhlášený v roce 2001. Strom je živým pamětníkem kulturněhistorického místa, kde bývala tradiční zastávka při poutích na Anenský vrch. Ke kříži se vztahuje legenda, kterou si můžete přečíst v rubrice turistických zajímavostí.

Kmen se měří ve výšce 1,3 metry a obvod kmene je 390 cm. Výška stromu 25 metrů. Stáří se odhaduje na 180 - 230 let.

Květy lípy velice dobře působí při nachlazení a prevenci proti chřipce. Američtí dětští lékaři tvrdí, že ve srovnání s antibiotickou terapií je léčení dětí čajem z lipového květu 10krát rychlejší a bez komplikací. Užívá se také na pokožku (lázeň). Květy se sbírají v období od června do července.

 

 

 


PICT0054 male1Javor mléč

Strom vyhlášený za památný v roce 2002. Dřevina poněkud uniká pozornosti vzahradě za rodinnými domy. Javor je nejstatnějším a nejstarším stromem svého druhu v celém širém okolí. Javory mléče narozdíl od javorů klenů se ve zdejší krajině objevují již jen sporadicky a v horských lesích Jeseníků se přirozeně nevyskytují.

Kmen se měří ve výšce 1,3 metry a obvod kmene je 339 cm. Výška stromu 20 metrů. Stáří se odhaduje na 180 - 230 let.

Dnes je Javor mléč rozšířený po celé Evropě. Původně byl však velice vzácný a ojedinělý.