Dne 01.01.2017 nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který nově významně upravuje podmínky hazardních her, mezi něž patří i pořádání tombol v rámci společenských a kulturních akcí (např. plesy, zábavy). Tímto zákonem je současně zrušen zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, a Vyhláška MF č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií.  Oproti dosavadnímu právnímu stavu platnému do konce roku 2016 již od roku 2017 nepodléhá ohlášení a povolovacímu procesu pořádání tombol s herní jistinou do 100 000 Kč (§ 61 odst. 3 nového zákona).
Tomboly, u nichž výše jistiny činí více než 100 000 Kč, podléhají dle § 105 a 106 ohlášení obecnímu úřadu, a to nejméně 30 dní přede dnem zahájení provozování této hazardní hry.
V novém zákonu je tombola upravena především v §61-63, kde je definovaná jako hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Sázkové tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.

Výtah z důvodové zprávy:
Tombola je hazardní hrou, která v sobě vzhledem ke své povaze nese jen relativně nízkou míru negativních dopadů na její účastníky a tím i společenských rizik. Jedná se o druh hazardní hry, která je v naprosté většině případů provozována při slavnostech, zábavách či akcích pořádaných obcemi, školami či různými spolky, a to jako prostředek zábavní, společenský či charitativní, nikoliv primárně výdělečný. Pro tombolu je charakteristické, že všechny sázkové tikety jsou prodávány v jeden určitý den a na jednom určitém místě, kdy a kde také probíhá slosování. Do slosování se na rozdíl od peněžité a věcné loterie zahrnují pouze prodané sázkové tikety.
Zákon stanovuje výjimku pro tomboly s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000 Kč, formou výčtu ustanovení, která se na tyto tomboly nepoužijí a dochází tak ke značnému uvolnění přísné regulace, která je v oblasti hazardních her běžná. U těchto druhů tombol jsou výhry většinou dotovány z věcných darů členů pořádající organizace a výnosy z tombol slouží krozvíjení společensky prospěšné činnosti. U takovéto hazardní hry je společenské riziko minimální, není-li skoro nulové, a nehrozí zde vznik patologického hráčství či jiných negativních vlivů, a proto došlo ke zmírnění regulace. 

Podmínky pro pořádání tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč
(výtah příslušných ustanovení zákona)

 • Provozovatelem tomboly musí být právnická osoba, která má sídlo v ČR, jiném členském státě Evropské unie nebo státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
 • Tombola se ohlašuje obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude tombola provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly.

Náležitosti ohlášení:

 • název a popis ohlašované hazardní hry,
 • adresa místa, kde bude hazardní hra provozována,
 • doba, po kterou bude hazardní hra provozována (datum zahájení a ukončení),
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
 • herní plán,
 • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.
 • Zakazuje se provozovat hazardní hru, která nebyla řádně ohlášena.
 • Provozovatel nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.
 • Zakazuje se provozovat hazardní hru, u které nelze před jejím zahájením spolehlivě ověřit věk účastníka.
 • V souvislosti s provozováním hazardní hry se provozovateli zakazuje poskytovat účastníkovi hazardní hry jakoukoli výhodu v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.
 • Provozovatel je povinen stanovit herní plán, v němž upraví: pravidla hazardní hry, způsob slosování, výši výhry a způsob jejího určení, způsob výplaty výhry.
 • Předmětem výhry tomboly mohou být pouze hmotné věci nebo služby s vyloučením peněžních prostředků, cenin, cenných papírů a dalších investičních nástrojů.
 • Předmětem výhry nesmí být tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo alkoholické nápoje.
 • Hodnota nepeněžních výher se určí podle zákona upravujícího oceňování majetku.
 • Úhrnná cena výher nesmí být nižší než 40 % a vyšší než 80 % herní jistiny.
 • Pravděpodobnost výhry nesmí být nižší než 1 : 200.
 • Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
 • Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa, data konání, seznamu přijatých vkladů a vyplacených výher. Tento zápis je povinen uchovat nejméně po dobu 5 let a opis zápisu do 20 dnů po skončení tomboly zaslat obecnímu úřadu obce, kde byla tombola ohlášena.

Bližší informace podá Jana Janská, tel. 554 254 100, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vodné v Rýmařově

Cena vodného platná od 1.1. 2015 je 33,05 Kč/m3 +  15  %  DPH,  tj.  38,01  Kč/m3 včetně DPH.

 

Kalkulace pitná voda19.73 KBProvozovatelem vodovodu v Rýmařově je VaK Bruntál a.s.

Adresa: VaK Bruntál a.s.
Tř. Práce 42, 792 01 Bruntál
Tel: 554 711 051
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poruchová služba:
Od 7:00 do 15:00      Tel.: 724 983 520, 724 983 522
Od 15:00 do 7:00      Tel.: 554 711 051

Zákaznické centrum:
Provozní doba:

Pondělí: 8:00 - 16:30
Úterý: 8:00 - 14:30
Středa: 8:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 14:30
Pátek 8:00 - 12:00

Popřípadě volejte zákaznickou linku 554 711 051 kl. 113
nebo můžete využít elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Stočné v Rýmařově

Cena stočného platná od 1.1. 2014 činí 22,50 Kč/m³ + 15% DPH. Celkem 25,88 Kč.


Městské kanalizace provozuje a spravuje obchodní společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o, která je 100% vlastněna městem Rýmařov.

ředitel: Ing. Luděk Šimko
Adresa:
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Palackého 11
79501 Rýmařov
Kontaktní informace:
tel: 554 254 331 - 337
fax: 554 212 004
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.